اداره اموال و انبار

الهام بریموندی
رئیس اداره
شماره تماس: 34278789
داخلی: 246

فردین احمدی
مسئول حسابداری 
شماره تماس:
داخلی:

شرح وظایف: