کارگزینی یاوران علمی 

بهنام مومنه
رئیس کارگزینی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.

معصومه عظیمی
کارشناس مسئول
شماره تماس: 34274510
محسن سبزه ئی
متصدی امور پرسنلی 
شماره تماس: 
منوچهر داودی
متصدی امور پرسنلی 
شماره تماس: 34274510

شرح وظایف: 

 1. اعمال و اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی اعضای غیر هیات علمی
 2. همکاری در تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی دانشگاه.
 3. اظهار نظر در مورد آئین نامه ها و مقررات استخدامی.
 4. تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی شاغلین دانشگاه، ارائه گزارش لازم و نظارت برحسن اجرای طرحهای مصوب.
 5. انجام کلیه امور پرسنلی بازنشستگان، مستمر بگیران و از کارافتادگان و ایثارگران و شهدا مشمول حالت اشتغال.
 6. جمع آوری اطلاعات فردی و تهیه آمار شاغلین و بازنشستگان و ..... دانشگاه وگزارش لازم به مقام مافوق.
 7. ارئه هر گونه نظر اصلاحی در زمینه امور کارگزینی و رفاهی شاغلین و بازنشستگان به مقامات ذیربط.
 8. تنظیم برنامه و نظارت بر کار کارکنان و فعالیتهای تحت مسئولیت کارگزینی و رفاه.
 9. انجام کلیه امور مربوط به تعاون، رفاه، بیمه ، ورزش و فوق برنامه شاغلین و بازنشستگان و .....
 10. ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مختلف واحد کارگزینی
 11. کنترل ایاب وذهاب اعضای غیرهیات علمی
 12. اجرای دقیق قوانین ومقررات استخدامی غیرهیات علمی در رابطه با کلیه موارد استخدامی وتبدیل وضعیت.
 13. برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها وپیشنهادهای لازم به مقام مافوق.
 14. انجام امور مربوط به استخدام اعضای غیر هیات علمی.
 15. تهیه کلیه احکام پرسنلی در امور استخدام ، ترفیع پایه و رتبه ، انتقال ، انتصاب ، مرخصی ها وغیره  اعضای غیر هیات علمی با رعایت ضوابط ومقررات اداری و پیش بینی آنها درزمان مقتضی.
 16. شرکت در جلسات هیات اجرایی منابع انسانی ، طرح طبقه بندی مشاغل وسایر هیات ها و... و انجام وظایف مربوط حسب مورد.
 17. نگهداری پرونده های پرسنلی اعضا ء وایجاد ونگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی واداری کلیه اعضا ء و توسعه آرشیو الکترونیکی پروند پرسنلی غیر هیات علمی .
 18. انجام امور مربوط به استخدام و تبدیل وضعیت اعضاء.
 19. تهیه پیش نویس آیین نامه ارتقای رتبه برای  طرح درکمیته مربوط وانجام فرایندهای مربوط به ارتقای رتبه همکاران براساس ضوابط ومقررات.
 20. هماهنگی بین فعالیت های مختلف بخش های  تابعه درزمینه وظایف محوله.
 21. نظارت وانجام امورمربوط به سامانه های کارگزینی.

انجام سایر امورمحوله