مسئول دفتر مدیر امور اداری 

علی اصغر عباسی
سرپرست اداره امور عمومی سازمان مرکزی-مسئول دفتر مدیر امور اداری

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۰۸-۰۸۳

داخلی:۲۱۹

شرح وظایف:

  • دریافت نامه­ ها، اوراق، پرونده ­ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت
  • تفکیک و توزیع نامه­ ها وگزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری کردن آنها
  • انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده­ ها اوراق، نامه­ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل مخصوص
  • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط وتعیین ساعت ملاقات برای آنها
  • ابلاغ دستورات صادر سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها
  • آماده کردن سوابق وپرونده های مربوط به کمیسونها و جلسات وسمینار ها برای اطلا ع و مطالعه قبلی سرپرست
  • پاسخگوئی به مراجعین و راهنمائی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست­های متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است
  • انجام سایر امور محوله