فرآیند های اداری

فرایندهای اداری اعضای غیر هیئت علمی
فرایند انجام ماندگاری اعضای هیئت علمی
فرایند انجام احکام بازنشستگی اعضای هیئت علمی
فرایند انجام مراحل طرح سربازی اعضای هیئت علمی 
فرایند اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی
فرایند مربوط به انتقال سوابق
فرم افزایش عائله

فرآیند های مالی 

این بخش  در حال بارگزاری می باشد