اعضا هیات علمی باز نشسته

 • اعضای هیات علمی بازنشسته گیاهپزشکی

  دکتر علی سید علی نقی میرمویدی 
  دکتر حجت جلالی
 • اعضای هیات علمی بازنشسته ترویج

  دکتر حسین آگهی
  دکتر عبدالحمید پاپ زن
  دکتر محمد رضا حمزه ای