اعضا هیات علمی

آرش آذری 

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی آب
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

علی آرمان 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی آب
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

جهانبخش اشتریان 

اطلاعات

 

مربی
مهندسی علوم خاک
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

زهرا اطهری 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی ترویج
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

سهیلا آقابیگی امین 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی منابع طبیعی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

علی اشرف امیری نژاد 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی علوم خاک
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

علی بافکار 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی آب
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

علی بهشتی آل آقا 

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی علوم خاک
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

مرتضی پور رضا 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی منابع طبیعی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

حسین جوادی کیا 

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

محمد مهدی حیدری 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی آب
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

رضاحسین حیدری 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی منابع طبیعی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

محمد خسروی 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی منابع طبیعی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

الهام درویشی

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی آب
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

حکمت ربانی 

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

فرحناز رستمی قبادی 

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی ترویج
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

فرانک رنجبر 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی علوم خاک
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

کیومرث زرافشانی 

اطلاعات

 

استاد
مهندسی ترویج
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

فرهنگ سرگردی 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی آب
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

پرویز شکاری

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی علوم خاک
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

احسان صیاد 

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی منابع طبیعی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

لاله صالحی 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی ترویج
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

سعید عباسی 

اطلاعات

 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

امیرحسین علی بیگی 

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی ترویج
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

سید احسان فاطمی 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی آب
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

اکرم فاطمی قمشه 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی علوم خاک
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

بهمن فرهادی بانسوله 

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی آب
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

رسول قبادیان 

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی آب
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

هوشنگ قمرنیا 

اطلاعات

 

استاد
مهندسی آب
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

شهپر گراوندی 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی ترویج
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

علی نجات لرستانی

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

حیدر میرزایی 

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی منابع طبیعی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

اسماعیل میرزایی قلعه 

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

علی اصغر میرک زاده

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی ترویج
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

مصطفی مصطفائی 

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

ناصر معینی‌نقده 

اطلاعات

 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: ۰
پست الکترونیکی:  

لیلا ندرلو 

اطلاعات

 

دانشیار
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

ساره نظامی

اطلاعات

 

استادیار
مهندسی علوم خاک
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: