کارشناسان آموزش

سمانه بهاری
رئیس اداره آموزش
کارشناسی ارشد
مدیریت آموزشی
۰۸۳۳۸۳۳۰۹۰۹
 
فاطمه آقابابایی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی
۰۸۳۳۸۳۳۰۹۰۹
f.aghababay.gmail.com
نعمت خدایاری
کارشناس آموزش
دیپلم
تجربی
۰۸۳۳۸۳۳۰۹۰۹