مدیریت

دکتر محمد ابراهیم نوریان سرور

معرفی

 

مرتبه علمی: استادیار

گروه  آموزشی: علوم دامی

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

تلفن: ۳۸۳۳۴۸۲۰(۸۳)۹۸+
ایمیل :  enooriyan@razi.ac.ir