معاونت

دکتر 

معرفی


مرتبه علمی:
گروه آموزشی: 

 آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی

تلفن:۸۳۳۴۵۲۰(۸۳)۹۸+   همراه: 

ایمیل :