راه های ارتباطی با گروه های آموزشی از طریق ارسال پیام در واتس آپ

شماره آموزش پردیس کشاورزی:                                               ۰۸۳۳۸۳۳۰۹۰۹

آیدی تلگرام:                                                                      @Pardis_Razi

آدرس کانال اموزش:                                              @keshavarzi_edu_razi
 
گروه تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی:                                            ۰۹۱۲۲۴۵۱۶۲۹
 
گروه علوم دامی:                                                                       ۰۹۱۸۳۳۶۵۰۱۸
 
گروه علوم مهندسی آب:                                                            ۰۹۱۸۸۳۳۲۴۸۹
 
گروه ترویج و آموزش کشاورزی پایدار:                                         ۰۹۰۳۴۷۷۴۸۰0
 
گروه علوم مهندسی خاک:                                                          ۰۹۰۲۰۳۴۷۷۴۷
 
گروه مکانیک بیوسیستم:                                                            ۰۹۱۴۳۱۴۹۲۸۹
 
گروه گیاه پزشکی:                                                                      ۰۹۱۸۱۲۶۲۶۵۶
 
گروه منابع طبیعی (علوم مهندسی جنگل و علوم مهندسی طبیعت) :   ۰۹۱۸۷۲۱۲۸۸۳