کارکنان

Responsive Image

حسین میرزایی

کارشناس آموزش گروه مهندسی آب

تحصیلات

تماس

وظایف

دکتری مهندسی آب
شماره تماس:
ایمیل: h.mirzaei.t@gmail.com
تدریس واحد عملی دروس
Responsive Image

خدیجه مرادی

کارشناس آموزشی گروه ترویج و آموزش کشاورزی

تحصیلات

تماس

وظایف

دکتری توسعه کشاورزی
شماره تماس:

ایمیل:Sepidar_m2003@yahoo

تدریس دروس عملی برنامه ریزی دروس مقاطع تحصیلی

Responsive Image

یوسف خزائی
کارشناس آموزش گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

تحصیلات

تماس

وظایف

کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
شماره تماس:
ایمیل: 
مدرس دروس کارگاهی-کارشناس گروه
Responsive Image

مجید سلطانی
 

کارشناس گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

تحصیلات

تماس

وظایف

کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
شماره تماس:

ایمیل:soltanimajid@gmail

تدریس دروس عملی  کارگاهی

Responsive Image

نسرین کاظمی 
کارشناس آموزش گروه مهندسی خاک

تحصیلات

تماس

وظایف

کارشناسی ارشد بیولوژی گیاهی
شماره تماس:
ایمیل: 
کارشناس گروه علوم و مهندسی خاک
Responsive Image

مرتضی صدر

کارشناس گروه منابع طبیعی

تحصیلات

تماس

وظایف

کارشناسی ارشد منابع طبیعی
شماره تماس:

ایمیل:

کارشناس گروه مسئول آزمایشگاه