جلسات دفاع

 • دفاع پایان نامه ارشد

  دانشجو

  رشته

  استاد راهنما

  عنوان

  روز

  تاریخ

  ساعت

  لینک ورود به جلسه

  گودرز کریمیاگرواکولوژی -اکولوژی گیاهان زراعی

  دکتر محمود خرمی وفا

  -سه شنبه۱۴۰۰/۱۰/۱۴۱۴:۰۰https://vc۵.razi.ac.ir/rauf۹v۵kw۳۴o/
  بهاره یلوه علوم دامی تغذیه طیوردکتر مهران ترکی-یکشنبه۱۴۰۰/۱۰/۱۹۱۰:۰۰https://vc۵.razi.ac.ir/ru۵r۷wr۷juec/
  دلارام دارابی علوم دامی تغذیه طیوردکتر سودابه مرادی تاثیر عصاره گیاه خوشاریزه بر عملکرد رشد،فراسنجه های خونی و آنتی اکسیدانی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییسه شنبه۱۴۰۰/۱۰/۰۷۹:۰۰https://vc۵.razi.ac.ir/ru۵r۷wr۷juec
  فریبا کریمی علوم دامی تغذیه دامدکتر محمد مهدی معینی بررسی اثر بافرهای افزودنی (بی کربنات سدیم، رومینو بافر و بافر تجاری بهدام رشد) بر عملکرد و فراسنجه های تولید گاز و تخمیر شکمبه در شرایط درون تنی و برون تنیسه شنبه۱۴۰۰/۰۹/۰۹۱۰:۰۰https://vc۵.razi.ac.ir/r۴bkmw۲۶۱biw
  مهسا کرمی سیاه بیدی بیماری‌شناسی گیاهیدکتر روح الله شریفی 

  مهار زیستی نماتد ریشه گرهی گوجه‏فرنگی ،Meloidogyne javanica، با استفاده از برخی ریزوباکتری‏ها و ترکیبات القاء کننده مقاومت در شرایط گلخانه

  چهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۴۱۴:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rs۶fdm۸hbu۶v
  بشارت بیداری مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاکدکتر علی اشرف امیری نژاد اثرات چهار نوع نانوذره بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاکچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۴۱۴:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۰f۲d۷v۱g۶vb
  صبا کیانپور علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیوردکتر صاحب فروتنی فر 

  مقایسه استراتژی‌های مختلف برای بهبود پیشرفت ژنتیکی بلند‌مدت در روش انتخاب‌ژنومی

  چهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۴۱۴:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۴v۱۶xap۹pg۹
  فرزاد شاهینی 

  اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی

  دکتر سعید جلالی هنرمند تاثیر دودآب، کیفیت نور و میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه‌زنی چند گونه گیاهی چهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۴۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rgg۳۳kfmoged
          
  صفورا عباسی علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیوردکتر صاحب فروتنی فر 

  پویش ژنومی نشانه های انتخاب در گاو

  چهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۴۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rltk۹flxfyi۳

   الناز فتاحی

  مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

  دکتر علی بهشتی آل آقا

  غنی سازی میکروبی ورمی کمپوست به منظور بهبود شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی ریحانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۴۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/ryizd۱fau۴jr
  سعید صفری علوم دامی - تغذیه دامدکتر محمد ابراهیم نوریان سرور مطالعه جایگزینی کاه برنج با کاه گندم در تغذیه بره‌های پرواریچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۴۱۶:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/re۸۲tcdfzeew

   شیوا ملکی

  مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

  دکتر علی بهشتی آل آقا

  کمپوست کردن کود مرغی با زئولیت و کاه گندم و اثر کاربرد آن بر برخی از شاخص های زیستی و شیمیایی خاکچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۴۱۶:۰۰

  http://vc۲.razi.ac.ir/ramkutrfqr۹۷

   بهاره رضایی

  مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک

  دکتر علی اشرف امیری نژاد

  بررسی تاثیر سالیسیلیک‌اسید و بیوچار برکاهش تنش سرب در گیاه آویشن(Thymus vulgaris L.)

  چهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۴۱۶:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rx۳۴lp۴kutcv
  فرهاد بزمتوسعه روستاییدکتر علی اصغر میرک زاده تحلیل سواد مالی کشاورزان در دهستان ماهیدشتچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۴۹:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rfwtc۷۱gnurt

   مریم بهرامی شاد

  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدکتر پردیس برومندان 

  بررسی اثر عمق دفن و مدت زمان دفن بر جوانه زنی، خواب و زوال بذر علف هرز ماستونک Torilis  arvensis(Huds.) در خاک

  سه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۳۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rfp۲nhvy۷ssn

   بنفشه ویسی

  مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک

  دکتر علی بهشتی آل آقا

  پالایش زیستی هیدروکربن‌های نفتی با استفاده از ترکیب باکتری و مخمر Candida tropicalis جدا شده از خاک منطقه نفت شهر در استان کرمانشاه

  دوشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۲۱۷:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rikupq۳zq۸۱l
  محسن پاشاییاگرواکولوژی

  دکتر فرزاد مندنی

  تاثیر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد کاملینا (Camelina sativa) در سیستم های تولید آبی و دیم

  دوشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۲۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rmft۹۳jvgjq۰

  سمیرا مرادی

  مدیریت منابع خاک - منابع خاک و ارزیابی اراضی

  دکتر پرویز شکاری

   ارزیابی توان شبکه های عصبی مصنوعی در آشکارسازی تغییرپذیری مکانی ویژگی های معمولی خاک

  دوشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۲۱۴:۰۰https://vc۵.razi.ac.ir/r۲vhqiz۶۶wjc
  سارا مرادی علوم دامی - تغذیه طیور

  دکتر سودابه مرادی

  تاثیر عصاره ی پوست انار و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، فراسنجه ی خونی و خصوصیات دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییدوشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۲۱۱:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rm۴ww۶mael۷y

  مجتبی شکربیگی

  توسعه روستاییدکتر شهپر گراوندی 

  بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی پهباد در بین سیب زمینی کاران شهرستان کرمانشاه، با تاکید بر رهیافت های گذشته نگر و آینده نگر

  شنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۰۱۰:۳۰https://vc۲.razi.ac.ir/rx۶akbhtuya۵
  سیده فرزانه حمدی علوم دامی - تغذیه دامدکتر فردین هژبری تأثیر عصاره آوندول( Smyrnium cordifolium ) بر عملکرد، خصوصیات آنتی¬اکسیدانی و ایمنی بره¬های پرواریپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۰۸۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rk۰۵si۸b۴۰۴r

  بنفشه رحیمی

  علوم و مهندسی آب - منابع آب

  دکتر مریم حافظ پرست

   اثرات تغییر اقلیم مدل های CMIP۵ در تعیین سیاست های بهره برداری از مخزن سد با مدلSVR

  چهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۷:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rpx۲۷jdj۸۷oa
  سمیرا محمدیمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

  دکتر اکرم فاطمی

  جزء بندی و سینتیک آزاد سازی پتاسیم خاک تحت تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی در کشت های مختلفسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۰۶۱۶:۰۰https://vc۵.razi.ac.ir/rzkdb۱nnje۵m
  میلاد فریدونی 

  اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی

  دکتر سعید جلالی هنرمند

  تأثیر نسبت‌های مختلف طیف نور و دود‌آب بر خصوصیات کمی و کیفی فلفل (Capsicum annum)

  سه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۰۶۱۸:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۲ovey۴nch۸i
  مریم سلیمی

   آگرو تکنولوژی اکولوژی گیاهان زراعی

  دکتر پردیس برومندان

  ارزیابی تاثیر کشت خالص و ترکیبی از گیاهان پوششی ماشک گل خوشه های شبدر ایرانی بر کنترل علف های هرز گوجه فرنگی

  یکشنبه۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۸:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۸۶hqxqdo۶w۳

  شاپور احمدی

  اگرواکولوژی

  دکتر ایرج نصرتی

  ارزیابی فنولوژی رشد گیاه و اکولوژی جوانه زنی ماشک برگ پهنVicia narbonensis)) و ماشک خزری (Vicia hyrcanica)در شهرستان کرمانشاه

  یکشنبه۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۱:۳۰https://vc۲.razi.ac.ir/rwh۵g۲jfydos
  مهنا فرجی سازه های آبیدکتر الهام درویشی 

  حل معادلات ضربه قوچ با روش طیفی

  چهارشنبه۱۴۰۰/۰۶/۳۱۱۴:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/repm۵jkr۴rmo

   خانم صدف موالی

  علوم و مهندسی آب- منابع آب

  دکتر آرش آذری

  بهینه‌سازی چندهدفه فازی برای بهره‌برداری از منابع آب براساس فضای پاسخ سه بعدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۶/۳۰۱۷:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rllpt۳r۶e۷p۰

   جاوید صفری

  اگرواکولوژی

  دکتر محمود خرمی وفا

  ارزیابی شاخص‌های انرژی و اثرات زیست‌محیطی در بوم‌نظام‌های گوجه‌فرنگی منطقه کرمانشاه با رویکرد چرخه زندگی

  چهارشنبه۱۴۰۰/۰۶/۲۴۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rrnvxt۵pducx

  شادی جلیلیان

  رشته علوم و مهندسی جنگل

  دکتر رضا حسین حیدری

  ارزیابی محل‌های مناسب اکوتوریسم در جنگل‌های استان‌کرمانشاه با استفاده از GIS و AHP (مطالعه‌موردی: حوزه آبخیز ماهیت)

  یکشنبه۱۴۰۰/۰۶/۲۱۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rd۱a۰bps۸dqh
  علی قمری مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  دکتر محمود خرمی وفا

  اثر کشت زود هنگام بر عملکرد دو رقم سیب‌زمینی و تنوع گونه‌ای علف‌های هرز آن در شرایط آب و هوایی کرمانشاهدوشنبه۱۴۰۰/۰۶/۱۵۱۶:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۷ddjk۹sxvqj
  معصومه مرادی نژادعلوم و مهندسی آب- سازه های آبی

  دکتر رسول قبادیان

  بررسی عددی تاثیر افت غیر ماندگار در طراحی بهینه سیستم آبیاری تحت فشاردوشنبه۱۴۰۰/۰۶/۱۵۱۶:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rlr۹klrabdki
  فتاح مرادیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  دکتر علیرضا باقری

  اثر عوامل مدیریتی و اقلیمی- توپوگرافیکی بر بروز مقاومت علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) به علفکش تری بنورون متیل (گرانستار) در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه

  یکشنبه۱۴۰۰/۰۶/۰۷۱۱:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۰glbkv۳qlqo
  حدیث اسماعیلیترویج و آموزش کشاورزی

   

  دکتر لاله صالحی

   

  تبیین استراتژی ها و راهکارهای مدیریت سبز در دانشگاه رازیدوشنبه۱۴۰۰/۰۴/۲۸۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rxizpvsr۸vih
  مهتاب مهدوی خوشدل مهندسی مکانیک بیوسیستم- طراحی و ساختدکتر حسین جوادی کیا طراحی،ساخت و ارزیابی دستگاه پوست گیر سیر(Allium sativaشنبه۱۴۰۰/۰۴/۲۶۱۴:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۸۳s۱l۸izwd۷
  معصومه حسینی مهندسی مکانیک بیوسیستم- فنآوری پس از برداشتدکتر اسماعیل میرزایی قلعه 

  ارزیابی اثر استفاده از فناوری پلاسمای سرد بر شاخص های کیفی رب گوجه فرنگی

  دوشنبه۱۴۰۰/۰۴/۲۸۱۶:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rr۸۴۹۶wftlf۸
  نصرت عزیزیتوسعه کشاورزی

  دکتر فرحناز رستمی

  واکاوی اثرات اصلاحات ارضی بر ساختار اجتماعی و موفولوژی روستایی (مورد مطالعه دهستان شیان)

  دوشنبه۱۴۰۰/۰۴/۲۱۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rwhocioe۱mle
  محسن عزیزیترویج و آموزش کشاورزی

  دکتر فرحناز رستمی

   ارزیابی تاب آوری نظام بیشه زراعی شهرستان پاوه در برابر تغیرات اقلیمی

  سه شنبه۱۴۰۰/۰۴/۱۵۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rklx۵uhghy۷g
  مژگان طهماسبیتوسعه روستایی

  دکتر علی اصغر میرک‌زاده

  تحلیل زنجیره ارزش تولید کلزا در بخش بیستون و ارائه راهکارهای بهبود آن

  دوشنبه۱۴۰۰/۰۴/۱۴۱۰:۳۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۸r۷۵۱nngpwl

  نرگس السادات حسینی

  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  دکتر لیلا زارعی

  بررسی الگوی متیلاسیون DNA تحت رژیم‏های مختلف رطوبتی در گندم اینکورن توسط تکنیک CRED-RA

  چهارشنبه

  ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

  ۱۶:۰۰

  https://vc۲.razi.ac.ir/r۴r۹v۴jgal۵q

  نوذر کرمی

  علوم دامیمحمد مهدی معینی

  بررسی استفاده از کاه برنج فراوری شده با پساب تقطیری ملاس بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی بره های پرواری

  سه شنبه۱۴۰۰/۰۴/۰۸۹:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rlv۹gffb۷svn

  پرستو سیفی

  بیوتکنولوژی کشاورزی

  دکتر لیلا زارعی 

  ارزیابی زراعی -مولکولی لاین های هاپلوئید مضاعف شده کاملینا(Camelina sativa)

  سه شنبه

  ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

  ۱۶:۰۰

  https://vc۲.razi.ac.ir/r۸l۶heqbovsz

  فرزاد احمدی 

  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  دکتر ایرج نصرتی

  بررسی اثرات باقی مانده علف‌کش‌های بکار رفته درکشت نخود بر رشد و عملکرد گندم در تناوب زراعی

  چهارشنبه

  ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

  ۱۸:۰۰

  https://vc۲.razi.ac.ir/rfyw۱ng۰a۴d۸

   

   

 • دفاع رساله دکتری

  دانشجو

  استاد راهنما

  رشته

  عنوان

  روز

  تاریخ

  ساعت

  لینک ورود به جلسه

  مهتاب نامداران 

  دکتر سعید جلالی هنرمند

  زراعت.فیزیولوژی گیاهان زراعیتاثیر نسبت‌های مختلف طیف نور و تراکم فوتون‌های فتوسنتزی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک گیاه دارویی (Artemisia annua)سه شنبه۱۴۰۰/۰۹/۳۰۱۸:۰۰https://vc۵.razi.ac.ir/rauf۹v۵kw۳۴o

   ناهید آقامحمدی

  دکتر فردین هژبری

  علوم دامی - تغذیه دام  

  پایداری هوازی، خصوصیات شیمیایی و میکروبیولوژیکی سیلاژ ذرت تیمار شده با لاکتوباسیلوس های تجاری و سویه های لاکتوباسیلوس جدا شده از سیلاژ و علوفه ذرت

  چهارشنبه۱۴۰۰/۰۶/۳۱۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۱g۴jztr۸۹mb

   لیلا طاهرآبادی

  دکتر فرخ کفیل زاده

  رشته: علوم دامی - تغذیه دام

   بررسی رشد و عملکرد تولید بخش هوایی سیب زمینی ترشی (Helianthus tuberosus L.) و استفاده از تلقیح کننده باکتریایی به منظور بهبود میکروبیولوژی تخمیر، پایداری هوازی و قابلیت هضم دیواره سلولی سیلاژ آن در سیستم شبیه ساز شکمبه(RUSITEC)

  سه شنبه۱۴۰۰/۰۶/۳۰۱۰:۰۰

   http://vc۲.razi.ac.ir/rlche۵swa۶ii/

  فرشاد فلاح

  دکتر دانیال کهریزی

  اصلاح نباتات ژنتیک مولکولی

  توسعه و ارزیابی لاین‌های هاپلوئید مضاعف کاملینا

  دوشنبه۱۴۰۰/۰۶/۲۹۱۸:۰۰

  http://vc۲.razi.ac.ir/rbvngxnzuwr۳

  جیران چام چام

  دکتر علی اصغر میرک زاده

  توسعه  کشاورزی

  تبیین و توسعه‌ مدل شبکه‌ ارزش تولید گوشت گوسفند دراستان لرستان

  چهارشنبه۱۴۰۰/۰۶/۱۷۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۶eoocu۵۶a۶f

   یاسین نوروزی

   دکتر مختار قبادی

  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

   تاثیر کود نیتروژن و سیتوکینین (BAP) بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آویشن (Thymus vulgaris L.)

  یکشنبه۱۴۰۰/۰۶/۱۴۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۱rygdscjyxg
  سارا قبادیدکتر حسین آگهی ترویج و آموزش کشاورزیواکاوی درک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و تأثیر آن بر رفتار سازگاری آن ها: مورد مطالعه شهرستان کرمانشاهسه شنبه۱۴۰۰/۰۴/۲۲۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۳hjq۶dioiix

   معصومه پایدار 

  دکتر ناصر معینی نقده  

  حشره‌شناسی

  زیست شناسی و برخی جنبه های مدیریتی مگس جالیز،)Diptera: Thephritidae Dacus ciliates روی ارقام تجاری و محلی خیار در کرمانشاه

  پنجشنبه۱۴۰۰/۰۲/۳۰۱۱:۰۰

  https://vc۲.razi.ac.ir/rzkmb۶ltv۰hq

  آرزو جمشیدی 

  دکتر حسنعلی واحدی 

  حشره‌شناسی

  شناسایی آفات مهم درختان پسته و بررسی نکاتی از بیواکولوژی زنجره پسته، Sulamicerus stali Fieber ( Hem.: Cicadellidae: (Idiocerinae، در استان کرمانشاه

  شنبه۱۴۰۰/۰۳/۰۸۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rcn۵۲pix۱es۲

   

 • پیش دفاع رساله دکتری

   

  دانشجو

  استاد راهنما

  رشته

  عنوان

  روز

  تاریخ

  ساعت

  لینک ورود به جلسه

  فاطمه باوندپوری 

  دکتر کیانوش چقامیرزا

  اصلاح نباتات-سه شنبه۱۴۰۰/۱۰/۲۱۱۵:۰۰https://vc۵.razi.ac.ir/rauf۹v۵kw۳۴o
  فاطمه عبدالاحدی

  دکتر سید علی میر مویدی

  دکتری حشره شناسی-یکشنبه۱۴۰۰/۰۹/۲۱۱۴:۰۰https://vc۵.razi.ac.ir/ryl۹۱ksgyinc
  سحر داشچی دکتر کیانوش چقامیرزا اصلاح نباتات، ژنتیک مولکولیبهینه سازی شرایط انتقال ژن، طراحی و ساخت سازه های بیانی ژن های  WRI۱ و LPAAT مرتبط با افزایش محتوای روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctoris L.)سه شنبه۱۴۰۰/۰۴/۲۹۱۴:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rl۸dzj۱v۳۵sa
  فرشاد فلاح 

  دکتر دانیال کهریزی

  تولید و ژنتیک گیاهیتوسعه و ارزیابی لاینهای هاپلوئید مضاعف کاملینادوشنبه۱۴۰۰/۰۴/۲۸۱۱:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rbq۷ara۲x۰re

  سارا قبادی

  دکتر حسین آگهی ترویج و آموزش کشاورزی

  واکاوی درک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و تأثیر آن بر رفتار سازگاری آن ها: مورد مطالعه شهرستان کرمانشاه

  شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۲۱۴:۰۰

  https://vc۵.razi.ac.ir/rjdnaquz۴mbl

   

 • دفاع پیشنهاده( پروپوزال) دکتری

   

  دانشجو

  استاد راهنما

  رشته

  عنوان

  روز

  تاریخ

  ساعت

  لینک ورود به جلسه

  محمدرضا خدایی

  دکتر مهران ترکی

  علوم دامی تغذیه طیور دوشنبه۱۴۰۰/۰۹/۰۸۸:۳۰https://vc۵.razi.ac.ir/r۴bkmw۲۶۱biw
  سوسن محمدیدکتر مهران ترکی علوم دامی تغذیه طیور یکشنبه۱۴۰۰/۰۹/۰۷۱۱:۱۵https://vc۵.razi.ac.ir/r۴bkmw۲۶۱biw
  سحر پور عاطفی دکتر عبداله نجفی ژنتیک و به نژادی گیاهی چهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۴۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rz۹۴hrz۰۹tu۸

   حدیث نه رنگی

  دکتر حسنعلی واحدی

  دکتری حشره شناسیفراوانی دشمنان طبیعی و تراکم آفات بر روی درختان پسته، گونه های کشت شده و گونه های وحشی در کرمانشاهیکشنبه۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۰:۰۰https://lms۴.razi.ac.ir/Lesson/MjQ
  مهتاب نامداران

  دکتر سعید جلالی هنرمند

  زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعیتأثیر نسبت‌های مختلف طیف نور و تراکم جریان فوتون‌های فتوسنتزی (PPFD) بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک گیاه دارویی Artemisia annua)شنبه۱۴۰۰/۰۷/۰۳۱۱:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rl۰chej۷۲dcx
  عبدالحسین احمدی دکتر کیومرث زرافشانی توسعه کشاورزیتبیین نظام کشاورزی اقلیم هوشمند در شهرستان کرمانشاهچهارشنبه۱۴۰۰/۰۴/۲۳۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/r۸ww۳kjrmmrl
  فاطمه جوانبخت دکتر فرحناز رستمی توسعه کشاورزی

  مدیریت منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان با دیدگاه هیدرولوژی اجتماعی

  سه شنبه۱۴۰۰/۰۴/۰۱۱۰:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/rvwuii۹۵dbph
  زینب امانی 

  دکتر فرزاد مندنی

  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  دفاع از پروپوزال خانم زینب امانی (تطبیق مدل CROPGRO برای شبیه سازی رشد و عملکرد گیاه عدس (Lens culinaris))سه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۱۱۱۶:۰۰https://vc۲.razi.ac.ir/ramrwkl۵czm۷
  سمیه شهبازی دکتر علی اصغر میرک‌زاده ترویج و آموزش کشاورزیالگوسازی مدیریت تضاد بر اساس اکولوژی اعتماد در بین بهره برداران جنگل و مرتع( مطالعه حوزه آبخیز قلعه شاهین در شهرستان سرپل ذهاب)

  دوشنبه

  ۱۴۰۰/۰۳/۰۳۱۰:۳۰

  http://vc۲.razi.ac.ir/rtt۵u۳۴yfa۹r