اطلاعیه ترفیعات اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

ترفیعات

  •  به منظوره سامانه سپاری و کاهش مراجعات اداری و صرفه جویی در زمان و سهولت دریافت اطلاعات ازین پس در کارگزینی هیات علمی بروزرسانی پایه های ترفیعی در سامانه گلستان، تبدیل وضعیت ها و غیره بصورت اتوماسیونی بررسی و نسبت به بروزرسانی آنها در سامانه گلستان اقدام می گردد. لذا از اعضای محترم هیات علمی درخواست می گردد چنانچه در مورد پایه های خود در سامانه گلستان و بروزرسانی آن سوالی دارند از طریق اتوماسیون به کارگزینی هیات علمی اطلاع دهند.
  • در خصوص نتایج جلسات ترفیع نیز در این درگاه اطلاعات به روز بارگزاری می گردد.
نتیجه درخواست ترفیع اعضای محترم هیأت علمی -  اردیبهشت ۹۹
نتیجه درخواست ترفیع اعضای محترم هیأت علمی -  شهریور ۹۹
نتیجه درخواست ترفیع اعضای محترم هیأت علمی -  آبان ماه ۹۹
نتیجه در خواست ترفیع اعضای محترم هیأت علمی-  آذرماه ۹۹
نتیجه درخواست ترفیع اعضای محترم هیأت علمی - دی ماه ۹۹ 
نتیجه درخواست ترفیع اعضای محترم هیأت علمی - اسفند ماه ۹۹
نتیجه درخواست ترفیع اعضای محترم هیأت علمی - اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
نتیجه درخواست ترفیع اعضای محترم هیأت علمی - تیرماه ۱۴۰۰
نتیجه درخواست ترفیع اعضای محترم هیأت علمی - مهرماه ۱۴۰۰
نتیجه درخواست ترفیع اعضای محترم هیأت علمی - دی ماه ۱۴۰۰
نتیجه درخواست ترفیع اعضای محترم هیأت علمی - اسفند ماه ۱۴۰۰
نتیجه درخواست ترفیع اعضای محترم هیأت علمی - خرداد ماه 1401