آئین نامه ها و کاربرگ های واحد برنامه ریزی آموزشی


آئین نامه ها واحد برنامه ریزی


آئین نامه بازنگری و تدوین برنامه درسی
آئین نامه محاسبه حق الزحمه بازنگری و تدوین برنامه درسی 
آیین نامۀ میزبانی بین المللی آموزشی
آیین نامه دوره های مهارتی برای دانشجویان کارشناسی

فرم های بازنگری و تدوین برنامه درسی


فرم درخواست بازنگری برنامه درسی
داوری درخواست بازنگری برنامۀ درسی
داوری درس (تدوین یا بازنگری)
فرم خوداظهاری برای هر درس بازنگری تدوین شده
قرارداد آموزشی بازنگری برنامۀ درسی
نمونه سیلاب درس
فرم درخواست تدوین برنامۀ درسی
فرم داوری درخواست تدوین برنامه درسی
گزارش توجیهی پیشنهاد برنامۀ درسی