معرفی شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

«شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه رازی» با توجّه به تغییرات ساختاری و محتوایی در حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به سبب ضرورت‌ها و اسناد بالادستی و ضرورت‌هایی چون: سند الزامات هدفمندی پایان‌نامه و رساله‌های تحصیلات تکمیلی، سند پیاده‌سازی آمایش آموزش عالی با مدیریت استان، گروه کاری آموزش ذیل کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان، آیین‌نامۀ وزارتی پذیرش دانشجو، سند ارتقای توان اشتغال‌پذیری و نظام رتبه‌بندی ISC که هر یک، مأموریت جدیدی فراروی حوزۀ معاونت آموزش قرار می‌دهد، تشکیل شده‌است.

 

شرح وظایف :
 
 •  پیگیری و برنامه ریزی برای نهادینه کردن تدوین و بازنگری مستمر برنامه های درسی دانشگاه در راستای تحقق نگرش روزآمدسازی، بین رشت های و کارآفرینی برنامه های درسی؛

 •  ارزیابی و تصویب برنامه های درسی رشته های مصوّب با رعایت آیین نامه های مرتبط ؛

 •  سیاستگذاری برا ی بهبود مستمر کیفیّت آموزش در دانشگا ه؛

 • بررسی آیین نامه های ابلاغی مرتبط از طرف وزارت عتف و تهیۀ شیوه نامۀ اجرایی آ نها؛

 •  سیاستگذاری برنامه های عملیاتی دانشکدهها در راستای برنامه های راهبردی آموزشی دانشگاه ؛

 •  تدوین شیوه نامه های اجرایی هدفمندسازی پایان نامه های دانشجویا ن تحصیلات تکمیلی و مشارکت آنها درطرحهای تحقیقاتی متناسب با رشتۀ تحصیلی با همکاری حوزۀ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه؛

 • بررسی و تصمیم گیری درخصوص درخواست راه اندازی رشته و گرایشهای جدید متناسب با نیازهای جامعه و تحوّلات علمی روز ؛

 •  بررسی و تصمیم گیری درخصوص درخواست راه اندازی رشته و گرایش مبتنی بر چارچوب طرح تعاون ؛

 •  بررسی و انجام اقدامات برای تفکیک یا ادغام گروههای آموزشی و دانشکدهها با توجه به نیاز جامعه؛

 •  بررسی و انجام اقدامات برای جاب هجایی رشتههای تحصیلی د ر گرو ههای آموزشی و دانشکده ها؛

 •  بررسی و انجام اقدامات برای ایجاد هماهنگی در مشترک کردن رشته ها در میان گروهها و دانشکده ها؛

 •  بررسی ظرفیت سالانۀ پذیرش دانشجو در مقاطع گوناگون تحصیلی؛

 •  سیاستگذاری در مدیریّت ارائۀ دروس مشترک ؛

 •  بررسی گزارشهای پایش وضعیّت علمی دانشجویان و ارا ئۀ راهکاره ای پیشرفت تحصیلی دانشجویان ؛

 •  بررسی و تأیید دورههای فوق برنامۀ مهارت آموزی دانشجویان، ارائه شده از طرف گروههای آموزشی ؛

 •  بررسی ارتقای کیفی کارآموزی و تجرب هکاری حین تحصیل متناسب با ظرفیّتهای استان و رشتۀ تحصیلی؛

 •  سایر موضوعاتی که از طرف معاونت آموزشی دانشگاه به این شورا محوّل میگردد.

 
 
فرایند کاری
 
مسائل قابل طرح در شورای برنامه ریزی دانشگاه، در چارچوب ۳ حالت زیر و با گردش کار مندرج در ذیل هر روش،
مطرح و بررسی میشود:
 
۱. درخواستهای ارسالی از گروهها و دانشکدهها:
    الف) تصویب پیشنهادها در شورای گروه آموزشی؛
     ب) بررسی و تصویب پیشنهادها در شورای برنامه ریزی دانشکده ؛
     ج) بررسی و تصویب پیشنهادها در شورای برنامه ریزی دانشگاه.
 
۲ . الزامات مندرج در اسناد بالادستی:
   الف) طرح توسط حوزۀ معاونت آموزشی؛
    ب) بررسی و تصمیم گیری در شورای برنامه ریزی دانشگاه.
 
۳. الزامات مدّ نظر شورای برنامه ریزی دانشگاه:
  الف)طرح توسط اعضای شورای برنامه ریزی دانشگاه؛
   ب) بررسی و تصمیم گیری در شورای برنامه ریزی دانشگاه.

مصوبات