آئین نامه ها و کاربرگ ها



آیین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 1402-1401
آیین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 1402
آیین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 1402