انتقال و مهمانی

۱. مهمانی

۱-۱. درخواست مهمان از دانشگاه رازی به دانشگاه های دیگر:

·         مراجعه به سایت گلستان به آدرس golestan.razi.ac.ir و ثبت درخواست مهمان

·         تأیید درخواست مهمانی توسط استاد راهنما

·         مراجعه به آموزش دانشکده مربوطه و دریافت نامه موافقت با مهمانی حاوی پرینت امضای مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 ۲-۱. درخواست مهمان از دانشگاه های دیگر به دانشگاه رازی:

·         ارائه فرم درخواست مهمان که لیست واحدهای انتخابی در آن مشخّص و حاوی امضای مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبدأ باشد

·         ارسال فرم مهمان به دانشکده برای اظهار نظر

·         اختصاص شماره دانشجویی در صورت موافقت دانشکده

 

تذکر: تمامی درخواست‌های مهمان در قالب دوره شبانه قابل بررسی است.

 

۲. انتقال

۱-۲. درخواست انتقال از دانشگاه رازی به دانشگاه‌های دیگر:

·         ارائه درخواست به گروه مربوطه و موافقت استاد راهنما

·         تکمیل گزارش ۱۷۰ توسط کارشناس آموزش گروه مربوطه

·         طرح درخواست در کمیسیون موارد خاص و تصمیم‌گیری درباره آن

·         دریافت دو نسخه نامه حاوی نتیجه طرح درخواست در کمیسیون و تحویل یک نسخه آن به حوزه تحصیلات تکمیلی و نسخه دیگر به دبیر کمیسیون موارد خاص

 

 ۲-۲. درخواست انتقال از دانشگاه‌های دیگر به دانشگاه رازی:

·         ارائه فرم درخواست انتقال از دانشگاه مبدأ که در کمیسیون موارد خاص آن دانشگاه مطرح شده و مورد موافقت قرار گرفته باشد

·         ارائه ریز نمرات

·         ارسال درخواست انتقال به دانشکده برای اظهار نظر

·         طرح درخواست انتقال پس از موافقت دانشکده در کمیسیون موارد خاص دانشگاه رازی

·         درخواست پرونده از دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال

·         اختصاص شماره دانشجویی

تذکرات:

۱- درخواست انتقال در دوره شبانه قابل بررسی است.

۲- درخواست دانشجویان مشروط  قابل بررسی نیست.

۳- درخواست انتقال در همان رشته، گرایش و شیوه تحصیلی در دانشگاه مبدأ قابل بررسی است.