افزایش سنوات تحصیلی


فرایند درخواست افزایش سنوات تحصیلی، بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی و عدم مراجعه

الف) مراجعه به سامانۀ سجاد به نشانی https://portal.saorg.ir/ و ثبت درخواست
  • تذکر: دانشجویان تحصیلات تکمیلی لازم است قبل از ثبت درخواست در سامانۀ سجاد، از طریق سامانۀ گلستان و طبق راهنمای (لینک راهنما) گزارش پیشرفت تحصیلی خود را دریافت (گزارش پارسا ) و در سامانۀ سجاد بارگذاری نمایند. این خدمت شامل ۳ مرحله است:
  1. در مرحلۀ اوّل دانشجو گزارش خود را ایجاد و پس از ثبت اطلاعات مورد نیاز، آن را به کارتابل استاد راهنما ارسال می‌نماید.
  2. در مرحلۀ دوم استاد راهنما مطالب و گزارش ارسالی دانشجو را بازبینی و نظر خود را در ذیل گزارش ثبت خواهد نمود. توجه داشته باشید که نظر استاد راهنما بایستی شامل نکات زیر باشد:
  • وضعیت فعلی پارسا از لحاظ پیشرفت کار
  • زمان حدودی پیش‌بینی‌شده توسط استاد راهنمای محترم برای پایان کار و دفاع دانشجو
  • نظر صریح استاد راهنمای محترم در خصوص نحوۀ پیگیری امور توسط دانشجوی تحت راهنمایی
  1. در مرحله سوم خدمت، گزارش موردنظر پس از تأیید و ارسال توسط استاد راهنما، مستقیماً به کارتابل کمیسیون موارد خاص ارجاع خواهد شد.
ب) پس از ثبت درخواست و دریافت کد پیگیری، درخواست به کارتابل کارشناس دانشگاه ارجاع و پس از طرح موضوع درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص و صدور رأی، رأی در سامانۀ سجاد برای دانشجو قابل مشاهده است.
ج) رأی صادره، توسط کارشناس حوزۀ آموزش دانشگاه در سامانۀ گلستان اعمال می‌گردد.