آیین نامه های دکتری

آیین‌نامۀ یکپارچۀ تحصیلی (ویژۀ ورودیهای 1402 و پس از آن)
آیین‌نامۀ یکپارچۀ تحصیلی (ویژۀ ورودیهای ۹۷ و پس از آن)
آیین‌نامۀ دکتری ویژۀ دانشجویان ورودی ۱۳۹۵ و پس از آن
آیین‌نامۀ دکتری مصوبه داخلی دانشگاه سال ۹۰
آیین‌نامۀ مقطع دکتری سال ۸۹
آیین‌نامۀ تأیید مقاله مورد نیاز برای دفاع
شیوه‌نامۀ برگزاری جلسۀ پیش‌دفاع دانشجویان دکتری
آیین‌نامه و کاربرگ‌های فرصت مطالعاتی
شیوه‌نامۀ نمرۀ زبان