تأییدیه تحصیلی مقاطع پیش

فرآیند اخذ تأییدیه تحصیلی مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد


۱. ارسال نامه توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی به دانشگاه مقطع قبل

۲. پیگیری ارسال پاسخ نامه از دانشگاه مقطع قبل به دانشگاه رازی توسط دانشجو