اداره رایانه و پشتیبانی سامانۀ آموزشی


تاریخچه 

 شورای گسترش آموزش عالی، بالاترین مرجع تصمیم گیری در باره گسترش و توسعه آموزش عالی در کشور است .نخستین بار شورای عالی معارف که مدتی بعد شورای عالی فرهنگ نامیده شد، در سال ۱۳۰۱تشکیل گردید. این شورا در سال ۱۳۴۴به نام شورای مرکزی دانشگاه ها تغییر نام یافت . درسال ۱۳۴۷وزارت علوم و آموزش عالی متولی امور آموزش عالی در کشور شد و هیات وزیران در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۴۹ نام شورای مزبور را به شورای گسترش آموزش عالی تغییر داد. درسال۱۳۶۱شورای نوگشایی و بازگشایی مسئولیت تعیین سیاست های آموزش عالی و رسیدگی به امرگسترش آموزش عالی را بر عهده گرفت و در سال ۱۳۶۴ مجددا شورای مزبور به شورای گسترش آموزش عالی تغییر نام داد.این شورا مرکب از وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا) ، معاونان آموزشی ،پژوهشی ،اداری و پشتیبانی ،مدیرکل دفتر گسترش (دبیرشورا) و برخی اعضای مدعو است . وزارت علوم درسال ۱۳۷۹ با هدف تمرکززدایی و توسعه و نهادینه کردن مشارکت دانشگاه ها در مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ، اختیارات برنامه ریزی درسی را با ابلاغ یک آیین نامه ، به دانشگاههای دارای هیات ممیزه واگذار نمود. متعاقب آن، دانشگاه رازی نیز درراستای سیاست های جدید وزارت علوم ، پس از بررسی های لازم و تهیه و تدوین آیین نامه و دستورالعمل ، اقدام به ایجاد دفتر برنامه ریزی و توسعه دانشگاه رازی نمود . اولین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی و توسعه دانشگاه رازی درتاریخ ۱۴/۴/۸۲ ریاست معاون آموزشی وقت دانشگاه ، در محل حوزه معاونت آموزشی تشکیل و درخواست های دانشکده ها در خصوص اصلاح ، تغییر و تصویب دروس و نیز راه اندازی و ایجاد رشته ها و دوره های جدید ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت . این کمیته تاکنون با تشکیل جلسات متعدد ، بسیاری از درخواست ها وپیشنهادهای دانشکده ها را در حیطه وظایف محوله خود مورد بررسی قرار داده و در هر مورد تصمیمات لازم اتخاذ نموده است . 
 

شرح وظایف و اختیارات 

۱- بررسی ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد یا ابقای دوره ها و رشته های تحصیلی دردانشگاه . 
۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه های درسی پیشنهادی گروه های آموزشی دانشکده ها. 
۳- مطالعه ، بررسی و تصمیم سازی در مورد نحوه ارائه دروس دوره های مختلف دانشگاهی. 
۴-بازنگری و بررسی سرفصل ها و اتخاذ تصمیمات نهایی درخصوص تصحیح ، ایجاد ، ادغام یا حذف دروس دوره های تحصیلی. 
۵- پیگیری و تقویت روند برنامه ریزی در دانشگاه . 
۶- ا رائه نظرات تخصصی و کارشناسانه به گروه های آموزشی. 
۷- دعوت از صاحب نظران دانشگاهی و غیر دانشگاهی به منظور مشاوره در گروه های آموزشی درصورت نیاز. 
۸- بررسی درخواست گروهها و دانشکده در مورد ایجاد و راه اندازی رشته های جدید در مقاطع مختلف 
۹- بررسی درخواست ایجاد گروه آموزشی جدید و تبدیل گروههای آموزشی به دانشکده. 
۱۰- مطالعه و بررسی ایجاد دانشکده های جدید و ارتقای واحدهای دانشگاهی. 
۱۱- بررسی درخواست های مربوط به ایجاد دوره های آموزشی آزاد و نظایر آن. 
۱۲- طرح درخواست های مربوط به ردیف های ۱، ۲، ۳، ۴، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ در شورای آموزشی دانشگاه 
۱۳- ابلاغ مصوبات شورا به دانشکده ها 
۱۴- ارسال درخواست های مربوط به ردیف های ۱، ۲، ۳، ۴، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲( پس از تصویب در شورای آموزشی) به حوزه ریاست، جهت در شورای دانشگاه 
۱۵- ابلاغ مصوبات شورای دانشگاه( مربوط به ردیف های ۱ تا ۴) به دانشکده ها. 
۱۶- ارسال درخواست ایجاد رشته و دوره آموزشی جدید( پس از تصویب در شورای دانشگاه ) به دفتر گسترش آموزش عالی و ابلاغ مصوبات شورای گسترش آموزش عالی به دانشکده ها 
۱۷- ارسال درخواست ایجاد گروه آموزشی جدید و تبدیل گروههای آموزشی به دانشکده ( پس از تصویب در شورای دانشگاه ) به دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه، جهت طرح و تصویب در هیأت امناء

آدرس اینترنتی دریافت برنامه های مصوب:
دریافت سرفصل های مصوب(نشانی جدید):  www.msrt.ir 
 

 کارکنان واحد رایانه :

فرهاد سیاه کمری
رئیس اداره رایانه
علی محمد گمار 
سرپرست دوره های شبانه
احمدرضا سلیمی
کارشناس آموزش
محمدرضا دانایی فر
کارشناس آموزش
حداقل شرایط برای ایجاد رشته های تحصیلی جدید
مدارک مورد نیاز برای ایجاد و راه اندازی رشته تحصیلی جدید
مدارک مورد نیاز جهت تاسیس گروه آموزشی جدید
مدارک مورد نیاز جهت ارتقاء و تبدیل گروه به دانشکده
مدارک مورد نیاز جهت تصویب درس جدید یا تغییر درس مصوب
فرم شماره 1
فرم شماره 2
فرم شماره 3
فرم تهیه گزارش توجیهی
فرم رزومه اعضای هیأت علمی
لیست دروس مدنظر تدریس
فرم درخواست تصویب درس جدید
فرم درخواست اعمال تغییر در درس مصوب