شورای آموزشی دانشگاه

شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

کمیته اخلاق آموزش دانشگاه

شورای آموزشی دانشگاه های منطقه 5

شورای آمایش آموزش عالی استان

گروه کاری آموزش استان