تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول 1402

رویداد
تاریخ
انتخاب واحد 27 و 28 شهریور ماه
شروع کلاس ها 3 مهر ماه
حذف و اضافه (ترمیم) 10 مهر ماه
پایان کلاس ها 20 دی ماه
شروع امتحانات 21  دی ماه
پایان امتحانات 4  بهمن ماه
آخرین مهلت دفاع پارسا 18 بهمن ماه

                                                     تقویم آموزشی نیمسال دوم 1402

رویداد
تاریخ
انتخاب واحد 16 و 17 بهمن ماه
شروع کلاس ها 21 بهمن ماه
حذف و اضافه (ترمیم) 24 بهمن ماه
پایان کلاس ها 16 خرداد‌ ماه 1403
شروع امتحانات 19  خرداد ماه 1403
پایان امتحانات 2  تیر ماه 1403
آخرین مهلت دفاع پارسا 28 شهریور ماه 1403

Heading Example