تقویم آموزشی و برنامه هفتگی

رویداد
تاریخ
انتخاب واحد 18 و 19 بهمن ماه
شروع کلاس ها 23 بهمن ماه
حذف و اضافه 27 بهمن ماه
پایان کلاس ها تیر ماه
شروع امتحانات 14  تیر ماه
پایان امتحانات 30  تیر ماه
آخرین مهلت دفاع 30 شهریورماه