تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول 1402

رویداد
تاریخ
انتخاب واحد 27 و 28 شهریور ماه
شروع کلاس ها 3 مهر ماه
حذف و اضافه (ترمیم) 10 مهر ماه
پایان کلاس ها 20 دی ماه
شروع امتحانات 21  دی ماه
پایان امتحانات 4  بهمن ماه
آخرین مهلت دفاع پارسا 18 بهمن ماه