گزارش 1398

  • فایل گزارش اقدامات سبز دانشگاه رازی،سال ۱۳۹۸

    فایل گزارش اقدامات سبز دانشگاه رازی،سال ۱۳۹۸