کمیته فضای سبز

 

شرح وظایف کمیته فضای سبز:

  • تصویب سیاست­ های کلان فضای سبز دانشگاه؛
  • تصویب برنامه ­های بلندمدت و میان مدت فضای سبز دانشگاه؛
  • نظارت راهبردی بر چگونگی مدیریت فضای سبز دانشگاه؛
  • بررسی و نظارت بر گزارش عملکرد و فعالیت­ های مربوط به فضای سبز دانشگاه؛
  • تصویب برنامه­ های جامع توسعه فضای سبز در دانشکده ­ها؛
  • تعیین فعالیت پژوهشی و فناوری در زمینه فضای سبز دانشگاه؛
  •  بررسی، تصویب و تامین منابع مالی مورد نیاز برای حفظ و گسترش فضای سبز؛
  •  ایجاد کمیته های تخصصی در زمینه­ های مرتبط با فضای سبز؛
  • همکاری با مدیریت سبز دانشگاه در جهت بهبود مسایل زیست ­محیطی و ارتقای اصلاح الگوی مصرف.