کمیته فرهنگی آموزشی

کمیته فرهنگی - آموزشی

شورای راهبری مدیریت سبز دارای دو کمیته تخصصی می باشد که اعضای آن با حکم رئیس شورای راهبری مدیریت سبز موسسه برای مدت دو سال منصوب می گردند.

کمیته فرهنگی آموزشی متشکل از:

 • مدیر امور فرهنگی به عنوان رئیس کمیته
 • یکی از اساتید به انتخاب شورای آموزشی موسسه به عنوان دبیر
 • مسئول آموزش کارکنان
 • مدیر روابط عمومی
 • نماینده دفتر ارتباط با صنعت
 • نماینده یکی از انجمن های علمی ذیربط محیط زیست و انرژی
 • یک نفر دانشجو به انتخاب شورای صنفی دانشجویان موسسه

شرح وظایف کمیته فرهنگی و آموزشی

۱- فرهنگ سازی و آگاه سازی کارکنان، اساتید و دانشجویان در خصوص مدیریت سبز از طریق تهیه بسته های فرهنگی و روش­های اجرایی که به طور مستقیم مدیریت سبز را نهادینه کند.
۲- برگزاری دوره های آموزشی، نمایشگاه تخصصی، همایش ها و کارگاههای مدیریت سبز ویژه کارکنان، اساتید و دانشجویان و تبادل تجارب با نهادهای ملی و بین المللی
۳-استفاده از فن آوری های نوین نظام آموزشی (کلاس هوشمند، محتوای آموزشی و آزمون هوشمند)
۴-ارتقاء دانش همگانی با انتشار محصولات علمی و کاربردی منشر شده در زمینه بهینه سازی و بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر و استفاده از ظرفیت رسانه های عمومی در جهت فرهنگ سازی عمومی
۵-مستندسازی و ارائه گزارش ادواری شرح اقدامات به شورای راهبردی موسسه

شاخص های گرین متریک در راستای ارزیابی کمیته فرهنگی و آموزشی

 • آموزش و پژوهش
 • تعریف عناوین و پایان نامه های مرتبط با اهداف توسعه پایدار در حوزه های مختلف
 • دارابودن مراکز تحقیقاتی که در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار عمل کنند
 • وجود تشکلهای مختلف که در زمینه های توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست فعالیت می نمایند.
 • وجود نشریات علمی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایداری
 • برگزاری رویدادها و همایش های علمی مربوط با محیط زیست و توسعه  پایدار در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی
 • درصد پایان نامه هایی که مرتبط با اهداف توسعه پایداری باشند نسبت به کل پایان نامه ها

جزییات وظایف:

 • ارائه راهنمای دستورالعمل سبز به بهره برداران و کارکنان جهت مشارکت
 • پیش بینی و برگزاری دوره ای آموزشی متناسب با مدیریت سبز برای کلیه کارکنان
 • ارتقای آگاهی های عمومی از طریق فرهنگ سازی و آموزش عمومی با استفاده از مراکز و مؤسسات آموزشی، رسانه‌های جمعی اعم از مکتوب، دیداری و شنیداری
 • گسترش عملیات تفکیک پسماندها با کمک کاربران
 • برگزاری کنفرانس بین المللی مدیریت سبز
 • تدوین کتابی با عنوان مدیریت سبز (جزو دروس اختیاری)
 • برگزاری تورهای سبز در داخل و خارج دانشگاه
 • برگزاری مسابقات سبز