معرفی کارکنان

دکتر ایمان عشایری
دبیر شورای راهبری مدیریت سبز
مهندس سید محمدعلی بلادی نژاد
مسئول پیگیری مدیریت سبز