تور سبز

برنامه راهبردی تور سبز

برگزاری هدفمند و پیوسته تورهای سبز، به منظور آموزش عمومی محورهای مدیریت سبز ادامه می یابد. مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی، در این راستا برنامه هایی تدوین کرده است. امید است که چنین برنامه هایی، تاثیر بسزایی در آموزش و حفظ محیط زندگیمان برای خود و آینده داشته باشد.