شورای راهبری

لیست اعضاء شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی 

ردیف

                                                     سمت                   

نام ونام خانوادگی

۱

رئیس شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

۲

نائب رئیس شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترجمال فتح الهی

۳

دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترجهانگیرخزائی

۴

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

آقای خشایارشیخی

۵

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکتررمضانعلی ابوزاده

۶

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترعلی اکبر محسنی

۷

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترمهرادپاک نژاد

۸

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترهادی عبادی

 

 

لیست اعضاء کمیته اصلاح الگوی مصرف مدیریت سبز دانشگاه رازی

ردیف

                                                     سمت                   

نام ونام خانوادگی

۱

رئیس کمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

دکترجهانگیرخزائی

۲

دبیرکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

دکتر عباس مهروان

۳

عضوکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

دکتر رضا مندنی

۴

عضوکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

دکتر فهیمه فلاح

۵

عضوکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

مهندس یونس حیدری

۶

عضوکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

مهندس شهریار کاظمی

 

 

لیست اعضاء کمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز دانشگاه رازی

ردیف

                                                     سمت                   

نام ونام خانوادگی

۱

رئیس فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر جعفر معصوم پور سما کوش

۲

دبیر کمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر هادی عبادی

۳

عضوکمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر احسان صیاد

۴

عضوکمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

خانم کتایون خورشیدی

۵

عضو کمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر رسول قبادیان

۶

عضوکمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر فهیمه فلاح

۷

عضو کمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر اسماعیل میرزایی قلعه