معرفی کارکنان

دکتر سعید مرادی
دبیر شورای راهبری مدیریت سبز
مهندس سید محمدعلی بلادی نژاد
مسئول پیگیری مدیریت سبز