گزارش 1397

فایل گزارش خلاصه اقدامات سبز دانشگاه رازی، سال ۱۳۹۷
فایل گزارش اقدامات سبز دانشگاه رازی، سال ۱۳۹۷
فایل دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماند دانشگاه رازی، سال۱۳۹۷