تماس با ما

آدرس: کرمانشاه_بلوارطاق بستان_باغ ابریشم_دانشگاه رازی_دفترنظارت بر طرح های عمرانی-مدیریت سبز

تلفن: ۳۴۲۷۴۵۴۶-۸۳-۹۸+

کدپستی:

ایمیل: razigreen@razi.ac.ir

اینستاگرام /تلگرام: @green_razi