هدف از این کارگاه آشنایی دانشجویان دانشگاه رازی با آئین نامه ها و تسهیلات بنیاد نخبگان بود

کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان دانشگاه رازی با تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سه روز کاری با حضور
دکتر طاهر پور رئیس بنیاد نخبگان وکارشناسان  بنیاد برگزار شد.
هدف از این کارگاه آشنایی دانشجویان دانشگاه رازی با آئین نامه ها و تسهیلات بنیاد نخبگان بود.
 مدرس کارگاه خانم مرادی کارشناس بنیاد نخبگان بودند.
 بعد از این کارگاه، پذیرفته شدگان بنیاد رشد 50 درصدی داشت.

آخرین اخبار