آیین‌نامه‌های عمومی

شهریه  مصوب دوره های شبانه ، پردیس خودگردان و شبانه
آیین‌نامۀ لزوم رعایت موازین اخلاق پژوهشی
شیوه‌نامۀ برگزاری جلسه‌های دفاع از پایان‌نامه و شرح وظایف نماینده تحصیلات تکمیلی
شیوه‌نامۀ شرایط استاد راهنما و مشاور در دانشگاه رازی
شیوه‌نامۀ اختصاص بخشی از نمره پایان‌نامه به فعالیت‌های پژوهشی مستخرج از آن
شیوه‌نامۀ تعیین جانشین استاد راهنما
دستورالعمل تصویب پروپوزال و دفاع به شیوۀ غیرحضوری
آیین‌نامۀ یکپارچۀ تحصیلی (ویژۀ ورودیهای ۹۷ و پس از آن)