شورای آمایش آموزش عالی استان

پیرو سیاست‌های ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قالب سند «آین‌نامۀ پیاده‌سازی آمایش آموزش عالی کشور ـ مدیریت استانی مؤسسات آموزش عالی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری» (شمارۀ عتف ـ آ ـ ۱۰۰۳)، مبنی بر تعیین دانشگاه معین در هر استان و تفویض مسئولیت‌ها و اختیاراتی در زمینۀ هدایت آموزش عالی استان، «شورای آمایش آموزش عالی استان کرمانشاه» به ریاست رئیس دانشگاه رازی و تحت مدیدیت این دانشگاه تشکیل شد.

مهم‌ترین وظایف شورای آمایش آموزش عالی استان:

 • پیگیری و اجرای وظایف ابلاغ شده از طرف وزارت و شورای مرکزی در بخش‌های الف) آموزشی، ب) پژوهشو فناوری، ج) مالی و اداری، د) دانشجویی و فرهنگی و ه) امور ستادی؛
 • برگزاری مستمر جلسات هر سه ماه یکبار و در صورت لزوم برگزاری جلسات فوق العاده و ایجاد هم‌افزایی میان سایر مؤسسات آموزش عالی استان؛
 • همکاری، هماهنگی و ارائۀ گزارش‌های مورد نیاز به ساختارهای نظارتی و اجرایی وزارت؛
 • تصویب گزارش‌های عملکرد تهیه‌شده توسط دبیرخانۀ شورای استان یا سایر گزارش‌های مورد نیاز جهت ارائه به وزارت و سایر نهادهای ذی‌صلاح؛
 • تصویب آیین‌نامۀ داخلی شورا و کارگروه‌های موقت ذیل آن.

ارکان و اعضای شورای آمایش آموزش عالی استان:

رئیس شورا: رئیس دانشگاه رازی

دبیر شورا: جناب آقای دکتر جلیل کریمی

اعضای شورا (به ترتیب الفبا):

 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
 • ریاست دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
 • ریاست دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • ریاست دانشگاه علمی و کاربردی کرمانشاه
 • ریاست دانشگاه فنی و حرفه‌ای کرمانشاه
 • ریاست دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه (حسب مورد)
 • ریاست مؤسسۀ آموزش عالی شهید رضایی (به نمایندگی از مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی)

 

مصوبات