راهنمای تصویری

راهنمای دفاع غیرحضوری در سامانۀ LMS
راهنمای سامانه همانندجو (دانشجویان)
راهنمای سامانه همانندجو (استادان)
راهنمای ثبت تصویب پیشنهاده (پردازش ۱۸۷۵۰)
راهنمای ثبت درس دفاع از پروپوزال و پیش‌دفاع دکتری (پردازش‌های ۱۰۷۲۰ و ۱۵۲۱۰)
راهنمای نگارش، صفحه‌آرایی و صحافی پایان‌نامه
راهنمای ثبت درخواست دفاع
راهنمای درخواست حذف پژشکی