کمیته توسعه و تحقیق

معرفی و شرح وظایف کمیته اجرایی

کمیته اجرایی بخش مدیریت سبز دانشگاه رازی با حضور پژوهشگران و محققان دانشگاهی با هدف دستیابی به اهداف شورای راهبری و سایر کمیته های مربوطه، فعالیت خود را در بخش تحقیق و توسعه و همچنین ارائه دستاوردهای اجرایی به پیش میبرد.

  • مهندس آذین جلیلیان
  • مهندس سمیه جلیلیان
  • مهندس مهتاب بختیاریان