73001

مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف اداره دانش آموختگان

مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف  اداره دانش آموختگان

  1. دوره روزانه
  2.  دوره نوبت دوم (شبانه)
  3.  تکمیل ظرفیت
  4. شرایط تحویل مدرک تحصیلی دانش آموختگان مشمول خدمت وظیفه عمومی

شناسه : 1019893

آخرین اخبار