نظام وظیفه

فرآیند انجام امور نظام وظیفه مربوط به مشمولان

 

۱مراجعه به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای تکمیل نامه درخواست معافیت تحصیلی به انضمام تصویر شناسنامه، کارت ملّی و آخرین مدرک تحصیلی

۲- مراجعه به پلیس ۱۰+ و تحویل نامه درخواست معافیت تحصیلی به آن حوزه

۳- پیگیری ارسال نامه از سوی ناجا به تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط دانشجو