فرم های کد اخلاق در پژوهش

ردیف فرم های کد اخلاق در پژوهش
1 برگ درخواست ارزیابی پروپوزال
2 خلاصه پروپوزال
3 فرم ضرورت تحقیق
4 کاربرگ اخلاق کار با حیوانات
5 کاربرگ کار با انسان
6 کاربرگ کد اخلاق زیست پزشکی
7 کد اخلاق - کد کارآزمایی
8 مستندات لازم برای کد اخلاق
9 نامه دریافت کد اخلاق از طرف دانشکده
10 فرم مشخصات متقاضی کد اخلاق (۱)
11 فایل نسخه ورد پروپوزال و صفحه اول مهر شده پروپوزال
12 صفحه ۱۷ و ۱۸