معاونت پژوهشی و اجرایی

دکتر فرزانه گندمی

  معاون پژوهشی

تحصیلات

تماس

 شرح وظایف معاون پژوهشی

استادیار
شماره تماس معاون پژوهشی :
 ۰۸۳۳۴۲۸۳۲۷۰ - ۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۷

 پست الکترونیک معاون پژوهشی:
gandomif@razi.ac.ir

نشانی معاون پژوهشی:
کرمانشاه، طاق بستان، بلوار دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم ورزشی،
 • اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب
 • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روش­های اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه
 • نظارت بر اجرای برنامه­های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها
 • تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 • نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده
 • ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی
 • ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب
 • ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی
 • نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
 • بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و الویتها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های امور پشتیبانی در دانشکده
 • بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه
 • بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزات
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آموزشی و اداری دانشکده
 • نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان غیر آموزشی دانشکده
 • بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان
 • نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کردن آن مطابق مقررات
 • نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات
 • نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد مالی و اموالی دانشکده در پایان سال مالی
 • تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 • بررسی مسائل دانشجوئی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای برنامه های دانشجوئی مطابق مقررات مربوط
 • اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویان سازمان مرکزی دانشگاه در دانشکده
 • ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه در دانشکده

اسامی کارشناسان پژوهشی به همراه شماره تماس

 1. خانم الهه ژیان­پور - مسئول آزمایشگاه  شماره تماس: ۰۹۱۸۸۵۷۵۶۹۵
 2.  خانم نسترن بختیاری مسئول اداره پژوهش شماره تماس: ۳۴۲۸۳۲۷۲