تماس با ما

شماره تماس:  34343515-۰۸۳
شماره تماس:  ۳۴283267-۰۸۳
ایمیل: info[at]razi.ac.ir 
آدرس:  کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم ورزشی
کد پستی:  ۶۷۱۴۴۱۴۹۷۱