لیست اساتید بازنشسته

دکتر جواد کریمی
عضو هیات علمی بازنشسته

خانم پریچهر کریمی
عضو هیات علمی بازنشسته

آقای غلامرضا سعیدی
عضو هیات علمی بازنشسته

آقای مهدیقلی حشمت زاد
عضو هیات علمی بازنشسته

آقای اصغر رضایی
عضو هیات علمی بازنشسته
دکتر حسن پیرانی
عضو هیات علمی بازنشسته

آقای اسماعیل حبیبی
عضو هیات علمی بازنشسته

آقای پرویز دانیالی
عضو هیات علمی بازنشسته

آقای حبیب اله عسگری
عضو هیات علمی بازنشسته