تماس با رئیس دانشکده


 حسین عیدی

          رئیس دانشکده

تماس

شماره تماس رئیس دانشکده:   +۹۸. (۸۳) ۳۴۲۷۷۶۰۹

پست الکترونیک رئیس دانشکده: h.eydi [AT] razi.ac.ir

نشانی رئیس دانشکده: کرمانشاه، طاق بستان، بلوار دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم ورزشی،