سعید جلالی هنرمند

سعید جلالی هنرمند

سعید جلالی هنرمند    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی 1820135 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیولوژی بذر 1820114 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیولوژی گیاهان زراعی 1820134 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/03 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
واکنش گیاهان زراعی به تنش‌های محیطی 1820307 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
تکنولوژی بذر 1820004 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر 1820139 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/02 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر 1820139 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/02 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398 طرح درس
اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 1820305 2 01 1398/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
اکوفیزیولوژی گیاهی 1820323 2 01 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
بیوشیمی پیشرفته 1820186 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
زراعت در شرایط تنش‌های محیطی 1820028 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/19 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش 1820327 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
کنترل و گواهی بذر 1820138 1 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر 1820139 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر 1820139 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 1820305 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
اکوفیزیولوژی گیاهی 1820323 2 01 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
تکنولوژی بذر 1820042 2 01 هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش 1820327 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
کنترل و گواهی بذر 1820138 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2