حوزه ریاست

عکس

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن مستقیم

پست الکترونیک


دکتر امین زارع
 

مدیر حوزه ریاست

تلفن: 34274501-83-98+

فکس: 34274503-83-98+2

a.zare [at] razi.ac.ir

مجتبی زبردست
 

معاون مدیر حوزه ریاست دانشگاه 

تلفن: 34274501-83-98+

فکس: 34274503-83-98+2

m.zebardast[at]razi.ac.ir

محمدرضا باقری
 

مسئول دفتر حوزه ریاست

تلفن: 34274501-83-98+

فکس: 34274503-83-98+2

-


میلاد سخایی

مسئول دفتر حوزه ریاست

تلفن: 34274501-83-98+

فکس: 34274503-83-98+2

m.sakhaee[at]razi.ac.ir