مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست دانشگاه رازی

دکتر امین زارع
 مدیر حوزه ریاست دانشگاه 


تحصیلات: دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۲- ۳۴۲۷۴۵۰۱-۸۳-۹۸+

فکس: ۳۴۲۷۴۵۰۳-۸۳-۹۸+

میلاد سخایی
  مسئول دفتر
تلفن: ۲- ۳۴۲۷۴۵۰۱-۸۳-۹۸+

فکس: ۳۴۲۷۴۵۰۳-۸۳-۹۸+

 محمدرضا باقری
  مسئول دفتر
تلفن: ۲- ۳۴۲۷۴۵۰۱-۸۳-۹۸+
فکس: ۳۴۲۷۴۵۰۳-۸۳-۹۸+