دبیرخانه مرکزی

شرح وظایف:

1. تایپ نامه های اداری،پرینت نامه های تایپی و ارجاعی
2. ارجاع نامه ها به معاونت ها و مدیریت های دانشگاه
3. ثبت نامه های وارده و ارسال نامه ها به نقاط مختلف کشور
4. بایگانی نامه های مختلف ارجاع شده و دریافتی در بایگانی مرکزی
5. دبیرخانه آموزش(ارسال و دریافت نامه های آموزشی)

اطلاعات پرسنل:

نام و نام خانوادگی پست سازمانی  تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
خسرو مسعودی  رئیس اداره دبیرخانه مرکزی 34277611 285 14
 ژیلا سبحانی متصدی امور دفتری(دبیرخانه آموزش)   248 13
علی شیری ماشین نویس 34277605 248 137
رضا فرهادی متصدی امور دفتری 34277606 259 129
شهریار مرادی متصدی امور دفتری   259 129
افشین ایازی متصدی امور دفتری   259  

تماس با ما:
آدرس:کرمانشاه- تاق بستان - بلوار دانشگاه- دانشگاه رازی سازمان مرکزی-طبقه همکف-  دبیرخانه مرکزی
تلفن واحد:مستقیم 34277611 ،تلفن داخلی 257-285-259 ،نمابر 34277611
ایمیل واحد: