دبیرخانه مرکزی

شرح وظایف:

1. تایپ نامه های اداری،پرینت نامه های تایپی و ارجاعی
2. ارجاع نامه ها به معاونت ها و مدیریت های دانشگاه
3. ثبت نامه های وارده و ارسال نامه ها به نقاط مختلف کشور
4. بایگانی نامه های مختلف ارجاع شده و دریافتی در بایگانی مرکزی
5. دبیرخانه آموزش(ارسال و دریافت نامه های آموزشی)

اطلاعات پرسنل:

نام و نام خانوادگیپست سازمانی تلفن مستقیمتلفن داخلیشماره اتاق
محسن نوروزی رئیس اداره دبیرخانه مرکزی3427761128514
 ژیلا سبحانیمتصدی امور دفتری(دبیرخانه آموزش) 24813
علی شیریماشین نویس34277605248137
رضا فرهادیمتصدی امور دفتری34277606259129
شهریار مرادیمتصدی امور دفتری 259129
افشین ایازیمتصدی امور دفتری 259 

تماس با ما:
آدرس:کرمانشاه- تاق بستان - بلوار دانشگاه- دانشگاه رازی سازمان مرکزی-طبقه همکف-  دبیرخانه مرکزی
تلفن واحد:مستقیم 34277611 ،تلفن داخلی 257-285-259 ،نمابر 34277611
ایمیل واحد: