دکتر محمدنبی احمدی

سرپرست دانشگاه
تلفن: 2-34274501-083
ایمیل: mnabiahmadi[at]razi.ac.ir

آدرس: کرمانشاه، تاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی
کدپستی:6714414971