اعضای هیات علمی

سمیه اسمعیلی رینه

change-logo

سمیه اسمعیلی رینه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 295
اتاق: 434
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوسیستماتیک جانوری 2012264 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
تشریح مقایسه ای مهره داران 2012627 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
تنوع زیستی 2012635 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی جانورشناسی 2012684 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 05 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 06 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
اصول و رده بندی جانوران 2012409 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زیست شناسی بندپایان 2012433 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جانورشناسی 2012684 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
بیوسیستماتیک جانوری 2012264 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
تشریح مقایسه ای مهره داران 2012627 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012385 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012385 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012385 1 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012385 1 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
اصول و رده بندی جانوران 2012409 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی بندپایان 2012433 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012384 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1